• 077-960-982
  • จ - ส 08:00 - 18.00 / หยุดทุกวันอาทิตย์
ประเภทของภาษีป้าย

    ประเภทของป้ายในการคำนวนอัตราภาษีมี 3 ประเภท ดังนี้

ภาษีป้ายประเภทที่ 1 (3 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนๆ และไม่มีภาษาต่างประเทศหรือโลโก้ปะปนอยู่ในพื้นที่

ภาษีป้ายประเภทที่ 2 (20 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายที่มีตัวอักษรไทย (ทั้งหมดต้องอยู่บนสุดเสมอ) รวมอยู่กับตัวอักษรต่างประเทศ รูป หรือโลโก้

ภาษีป้ายประเภทที่ 3 (40 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายภาษาต่างประเทศล้วน มีโลโก้ หรือมีทั้งตัวอักษรต่างประเทศปะปนกับตัวอักษรไทย (ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้อยู่บนสุด)

   ข้อกำหนดเพิ่มเติม

-   หากป้ายคำนวณภาษีไม่ถึง 200 บาท จะคิดเป็นอัตราเหมา 200 บาทต่อปี
-   ป้ายที่มีล้อเลื่อนต้องเลื่อนป้ายเข้าออกอยู่บ่อยๆ ไม่ต้องเสียภาษี
-   ป้ายที่ติดภายในอาคารไม่ต้องเสียภาษี
-   ป้ายที่ติดบนพื้นที่ขนาดใหญ่ จะคิดแค่ความกว้าง x ความยาวของตัวอักษรและโลโก้
-   ป้ายของทางราชการ ป้ายของโรงเรียนทังรัฐและเอกชนไม่ต้องเสียภาษี
-   ป้ายตามงาน Event ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่ต้องเสียภาษี
-   ป้ายวัด สมาคม มูลนิธิฯ งานการกุศลเพื่อสาธารณะไม่ต้องเสียภาษีป้าย

เครื่องมือคิดภาษีป้าย

คำเตือน : โปรดใส่ค่า กว้างxยาว (ซม.) ก่อนทำการเลือกประเภทของป้าย เพื่อคำนวณ เช่น กด 100x200 เลือกประเภทป้าย แล้วจึงกด =

ประเภทป้าย

"เพื่อความถูกต้อง...โปรดศึกษาประเภทของภาษีป้ายให้ละเอียดก่อนคิดภาษี"

เวอร์ชั่นฐานข้อมูล build.200111

   ตัวอย่างการคำนวณภาษีป้าย

   การคิดภาษีจะมีสมการ (กว้างxสูง)÷500 x อัตราภาษีตามประเภท = ภาษีที่ต้องจ่าย
โดยเราจะยกตัวอย่างป้ายขนาด 1x2 เมตร มาใช้เป็นตัวอย่างการคิดสำหรับวิธีคิดดังนี้
   1. แปลงหน่วยเป็นเซนติเมตร (1 เมตร = 100 ซม.)
   2. คิดตามสมการสมการ (100x200)÷500 = 40 หน่วย แล้วจึงนำไปคิดอัตราภาษีป้ายตามประเภท ดังนี้
  ประเภทที่ 1 ต้องจ่ายภาษี 40×3 = 120 บาท *ต้องจ่ายเหมา 200 บาท
  ประเภทที่ 2 ต้องจ่ายภาษี 40×20 = 800 บาท
  ประเภทที่ 3 ต้องจ่ายภาษี 40×40 = 1600 บาท