• 077-960-982
 • จ - ส 08:00 - 18.00 / หยุดทุกวันอาทิตย์
ประเภทของภาษีป้าย

    ประเภทของป้ายในการคำนวนอัตราภาษีมี 3 ประเภท ดังนี้

ภาษีป้ายประเภทที่ 1.1 (5 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนๆ และไม่มีภาษาต่างประเทศหรือโลโก้ปะปนอยู่ในพื้นที่ (ไม่เคลื่อนไหว/เปลี่ยนเนื้อหาไม่ได้)

ภาษีป้ายประเภทที่ 1.2 (10 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนๆ และไม่มีภาษาต่างประเทศหรือโลโก้ปะปนอยู่ในพื้นที่ เคลื่อนไหว/เปลี่ยนเนื้อหาได้

ภาษีป้ายประเภทที่ 2.1 (26 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายที่มีตัวอักษรไทย (ต้องมีอยู่บนสุดเสมอ) รวมอยู่กับตัวอักษรต่างประเทศ รูป หรือโลโก้ (ไม่เคลื่อนไหว/เปลี่ยนเนื้อหาไม่ได้)

ภาษีป้ายประเภทที่ 2.2 (52 บาท/ 500 ตร.ซม)

ป้ายที่มีตัวอักษรไทย รวมอยู่กับตัวอักษรต่างประเทศ รูป หรือโลโก้ (เคลื่อนไหว/เปลี่ยนข้อมูลได้)

ภาษีป้ายประเภทที่ 3.1 (50 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายภาษาต่างประเทศล้วน มีโลโก้ หรือมีทั้งตัวอักษรต่างประเทศปะปนกับตัวอักษรไทย ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้อยู่บนสุด (ไม่เคลื่อนไหว/เปลี่ยนเนื้อหาไม่ได้)

ภาษีป้ายประเภทที่ 3.2 (52 บาท/ 500 ตร.ซม.)

ป้ายภาษาต่างประเทศล้วน มีโลโก้ หรือมีทั้งตัวอักษรต่างประเทศปะปนกับตัวอักษรไทย (เคลื่อนไหว/เปลี่ยนเนื้อหาได้)

13 ประเภทป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี มีดังนี้

 
 1.  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ

 2.  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อ หรือบรรจุสินค้า

 3.  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

 4.  ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์

 5.  ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้  เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตาม  กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

 6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

 7.  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ

 8.  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

 10.  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

 11.  ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ

 12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

 13.  ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปัจจุบันมีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับ

 •  ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 •  ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

 •  ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้น โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร

เครื่องมือคิดภาษีป้าย

คำเตือน : โปรดใส่ค่า กว้างxยาว (ซม.) ก่อนทำการเลือกประเภทของป้าย เพื่อคำนวณ เช่น กด 100x200 เลือกประเภทป้าย แล้วจึงกด =

ประเภทป้าย

"เพื่อความถูกต้อง...โปรดศึกษาประเภทของภาษีป้ายให้ละเอียดก่อนคิดภาษี"

เวอร์ชั่นฐานข้อมูล build.220103
แอพคิดภาษีป้าย

iOS/iPadOS Coming Soon

   ตัวอย่างการคำนวณภาษีป้าย

   การคิดภาษีจะมีสมการ (กว้างxสูง)÷500 x อัตราภาษีตามประเภท = ภาษีที่ต้องจ่าย
โดยเราจะยกตัวอย่างป้ายขนาด 1x2 เมตร มาใช้เป็นตัวอย่างการคิดสำหรับวิธีคิดดังนี้
   1. แปลงหน่วยเป็นเซนติเมตร (1 เมตร = 100 ซม.)
   2. คิดตามสมการสมการ (100x200)÷500 = 40 หน่วย แล้วจึงนำไปคิดอัตราภาษีป้ายตามประเภท ดังนี้
  ประเภทที่ 1.1 ต้องจ่ายภาษี 40×5 = 200 บาท
  ประเภทที่ 1.2 ต้องจ่ายภาษี 40×10 = 400 บาท
  ประเภทที่ 2.1 ต้องจ่ายภาษี 40×26 = 1040 บาท
  ประเภทที่ 2.2 ต้องจ่ายภาษี 40×52= 2040 บาท
  ประเภทที่ 3.1 ต้องจ่ายภาษี 40×50 = 2000 บาท
  ประเภทที่ 3.2 ต้องจ่ายภาษี 40×52= 2040 บาท